Надходження і використання благодійних внесків за січень-листопад 2017 року

№ п/п Дата Назва Вартість
1. травень 2017 року Двері вхідні для музею школи Спонсорські кошти 3210,20 грн.
2. Вересень 2017 року Жалюзі 6 шт батьківські кошти 7050,00 грн.
3. вересень2017 року Меблі секційні 7 шт батьківські кошти 15000 грн.
4. Вересень 2017року Стенди 3 шт батьківські кошти 600,00. грн.
5. Вересень 2017 року Шафи 2 шт батьківські кошти 2241,00. грн.
6. Вересень 2017року Меблі секційні 8 шт батьківські кошти 7400,00 грн.
7. Вересень 2017року Стіл демонстраційний 1 шт Батьківські кошти 1960,00 грн.
8 Вересень 2017 року Дошка 1 шт Батьківські кошти1990,00 грн.
9 Вересень 2017 року Полички 2 шт. 200 грн.
10 Вересень 2017 року Ролети 1 шт Батьківські кошти 3000,00 грн
11 Жовтень 2017 року Шафа книжкова 3852,00 грн. Спонсорські кошти
12. Жовтень 2017 року. Мікрохвильова піч. 1500 грн.Спонсорські кошти
13 Жовтень 2017 року. Меблі для медблоку. 5000,00 грн.Спонсорські кошти
14 Жовтень 2017 року Компютерний стіл 1290,00 грн.Спонсорські кошти
15 Вересень 2017 року Ремонт класних кімнат 68085,24 грн. Батьківуські кошти
16 Жовтень 2017 року Ремонт класів 8000,00 грн Батьківські кошти
17 Листопад 2017 року Книги підручники 69873,62 грн Отримані безкоштовно
18 Листопад 2017 року Меблі для майстер-творча лабораторія Спонсорські кошти 10813,00 грн
19 Листопад 2017 року Парти, мольберти Спонсорські кошти13450,00 грн
20 Листопад 2017 року Проектор з підставкою Спонсорські кошти 5150,00 грн
21 Листопад 2017 року Інтерактивна доска Спонсорські кошти 27000,00 грн
22 Листопад 2017 року Меблі секційні Спонсорські кошти 18000,00 грн
23 Листопад 2017 року Будівельні матеріали Спонсорські кошти15136,38 грн

Голова батьківського комітету школи ________________ Ломскова А.В.

Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 10 01
Установа ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7 ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ВІКТОРОВИЧА БРАЖЕВСЬКОГО за ЄДРПОУ 22059005
Територія м. Житомир, вул. Перемоги, 79 за КОАТУУ 1810136300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Житомирська міська рада за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності загальна середня освіта за КВЕД 85.31
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ІІІ квартал 2017 року
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ
Доходи від обмінних операцій
Бюджетні асигнування 2010 12 382 029 -
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 39 908 -
Доходи від продажу активів 2030 2 524 -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 327 -
Усього доходів від обмінних операцій 2080 12 424 788 -
Доходи від необмінних операцій
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 110 736 -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 110 736 -
Усього доходів 2200 12 535 524 -
ВИТРАТИ
Витрати за обмінними операціями
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 12 240 028 -
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 123 585 -
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 - -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 12 363 613 -
Витрати за необмінними операціями
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 - -
Усього витрати за необмінними операціями 2340 - -
Усього витрат 2380 12 363 613 -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 171 911 -
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 12 363 613 -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДИ
Податкові надходження 2540 - - - - - - - -
Неподаткові надходження 2550 - - - - 4 000 147 215 144 248 -2 967
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 - - - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552 - - - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2553 - - - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2554 - - - - 4 000 147 215 144 248 -2 967
Бюджетні асигнування 2555 12 080 912 13 674 283 12 382 029 -1 292 254 41 727 1 721 727 1 492 142 -229 585
Доходи від операцій з капіталом 2560 - - - - - - - -
Офіційні трансферти 2570 - - - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 - - - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2582 - - - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2584 - - - - - - - -
Інші надходження 2585 - - - - - - - -
Усього доходів 2600 12 080 912 13 674 283 12 382 029 -1 292 254 45 727 1 868 942 1 636 390 -232 552
ВИТРАТИ
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 9 214 145 9 771 001 9 352 903 -418 098 - - - -
Використання товарів і послуг 2620 2 866 767 3 903 282 3 028 775 -874 507 4 000 147 215 145 215 -2 000
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -
Поточні трансферти 2640 - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 - - - - - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - 41 727 1 721 727 1 492 142 -229 585
Капітальні трансферти 2690 - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -
Усього витрат 2780 12 080 912 13 674 283 12 381 678 -1 292 605 45 727 1 868 942 1 637 357 -231 585
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - 351 351 - -0 -967 -967
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 7 682 589 -
Відрахування на соціальні заходи 2830 1 670 314 -
Матеріальні витрати 2840 2 876 971 -
Амортизація 2850 133 739 -
Інші витрати 2860 - -
Усього 2890 12 363 613 -
Керівник (посадова особа) В.М.Чубінська
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби) Л.А.Куліш
(підпис) (ініціали та прізвище)
Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 10 01
Установа ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7 ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ВІКТОРОВИЧА БРАЖЕВСЬКОГО за ЄДРПОУ 22059005
Територія м. Житомир, вул. Перемоги, 79 за КОАТУУ 1810136300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Житомирська міська рада за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності загальна середня освіта за КВЕД 85.31
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна
БАЛАНС
на 01 жовтня 2017 року
Форма № 1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 - 18 149 964
первісна вартість 1001 - 23 306 913
знос 1002 - 5 156 949
Інвестиційна нерухомість 1010 - -
первісна вартість 1011 - -
знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 - -
первісна вартість 1021 - -
накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи 1040 - -
первісна вартість 1041 - -
знос 1042 - -
Запаси 1050 - 130 490
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 - 18 280 454
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1110 - -
Поточна дебіторська заборгованість
за розрахунками з бюджетом 1120 - -
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
за наданими кредитами 1130 - -
за виданими авансами 1135 - -
за розрахунками із соціального страхування 1140 - -
за внутрішніми розрахунками 1145 - -
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - 9 248
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:
національній валюті, у тому числі в: 1160 - 3 008
касі 1161 - -
казначействі 1162 - 3 008
установах банків 1163 - -
іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
єдиному казначейському рахунку 1170 - -
рахунках в установах банків у тому числі: 1175 - -
у національній валюті 1176 - -
в іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 - 12 256
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
БАЛАНС 1300 - 18 292 710
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 - 18 283 703
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 - -35 063
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 - -
Усього за розділом І 1495 - 18 248 640
II. ЗОБОВ\'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:
за цінними паперами 1500 - -
за кредитами 1510 - -
інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:
за платежами до бюджету 1540 - -
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - -
за кредитами 1550 - -
за одержаними авансами 1555 - -
за розрахунками з оплати праці 1560 - -
за розрахунками із соціального страхування 1565 - -
за внутрішніми розрахунками 1570 - 44 070
інші поточні зобов’язання 1575 - -
Усього за розділом ІІ 1595 - 44 070
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -
БАЛАНС 1800 - 18 292 710
Керівник (посадова особа) В.М.Чубінська
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби) Л.А.Куліш
(підпис) (ініціали та прізвище)